Sagan om varaktigt bosatt i Sverige, kapitel…?

Här tar Erik ner oss på djupet i ”Varaktigt bosatt”-sagan (den började här och rafflade på här).

Turerna har varit många om försörjningskravet för att få ställning som varaktigt bosatt (SVB). Samtidigt är intresset för denna status stor med tanke på de nya inskränkningarna i möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Informationen på Migrationsverkets hemsida är förhållandevis knapphändig vad gäller försörjningskravet för SVB och därtill har olika besked givits i olika omgångar. Därför bjöd Euraxess in Migrationsverket till ett möte för att förklara vad som gäller. Migrationsverket återkom då med en presentation som innehöll denna skriftliga information:

För att få ställning som varaktigt bosatt ska tredjelandsmedborgaren fullt ut kunna försörja sig och sin familj med egna medel så att grundläggande behov av uppehälle och bostad är tillgodosedda (5 a kap. 2 § UtlL). Grundläggande är att försörjningsförmågan är sådan att det sociala bidragssystemet inte behöver utnyttjas. Tillgångarna i fråga bör anses tillräckliga om de överstiger riksnormen för beräkningen av skäliga levnadsomkostnader, dvs. den nivå under vilken värdmedlemsstaten får bevilja sina medborgare socialbidrag, samt utgifter för boende, försäkringar och eventuella resor till och från arbetet m.m. Det går inte att ange en mer konkret summa för att kravet ska anses vara uppfyllt utan man får i varje enskilt fall göra en bedömning utifrån riksnormen och de utgifter som finns. Det är en framåtsyftande bedömning som görs. Prövningen av tredjelandsmedborgarens försörjningsförmåga inbegriper en prövning av hans eller hennes långsiktiga försörjningsförmåga. Det innebär att sökanden ska ha arbetsinkomster som inte är sporadiska eller kommer från tillfälliga korttidsanställningar. Överskott från eget företagande av mera varaktig karaktär, säker avkastning av förmögenhetstillgångar eller regelbunden pension kan dock vara en inkomstkälla. Vid bedömningen av om försörjningskravet är uppfyllt tittar dock Migrationsverket även på förfluten tid. Om exempelvis den sökande eller eventuella familjemedlemmar har behövt använda det sociala bidragssystemet, kan det medföra att det bedöms att sökanden inte har en långsiktig försörjningsförmåga. Vilka familjemedlemmar sökanden har försörjningsansvar för måste bedömas från fall till fall, men utgångspunkten är att sökanden har försörjningsansvar för de familjemedlemmar som finns i hushållet. Av prop. 2005/06:77 framgår även att det vid bedömningen av om försörjningskravet är uppfyllt i det enskilda fallet, ska tas hänsyn till den ekonomiska förmågan hos såväl sökanden som familjemedlemmarna. I den mån familjemedlemmen själv har ekonomisk förmåga innebär detta att kravet på den som ansöker om att få ställning som varaktigt bosatt minskar i motsvarande mån.

Vidare skriver Familjens Jurist följande klargörande avseende möjlighet att få SVB genom en familjemedlems ekonomiska förutsättningar: Av rättsfallet C-302/18 X mot Belgische Staat från EU-domstolen framgår att försörjningskravet kan vara uppfyllt så länge som inkomsterna från familjemedlemmen är stabila, regelbundna och tillräckligt stora kan det vara tillräckligt för att uppfylla försörjningskravet. Ställning som varaktigt bosatt (familjensjurist.se)

Trots att ovanstående klargörande inte klarlägger kronor och ören eller exakt tidsutdräkt som myndigheterna kommer titta på, hoppas jag att det ger viss vägledning!

15 november, 2021