Ett steg framåt, två steg tillbaka

Visst vill vi kunna lita på information på svenska myndigheters hemsidor. Visst gör vi allt vi kan för att förmedla det vi vet till er, så snart vi vet det och i de kanaler som står oss till buds. Nu har det hänt. Det vi trodde oss veta (för att det stod på en myndighets hemsida) förra veckan stämmer inte med det vi vet (tror oss veta?!) idag. Om ni tycker det blir rörigt? Vi också. Vår ambition i INLU-bloggen är att 1. peka på problemområden vi uppfattat från verksamheten 2. presentera lösningar på problemet, gärna med 3. för verksamheten fungerande verktyg som 4. verksamheten ofta presenterat. Men ja, det kan bli rörigt. Därmed över till Erik “Grimm” (jag-et i texten nedan) och sagan om Ställning som Varaktigt Bosatt i Sverige.

Utlänningslagen (5a kap. 2§) stadgar vissa grundläggande försörjningskrav för den som vill få ställning som varaktigt bosatt i landet. Samtidigt ger lagen mandat till Regeringen eller den myndighet som Regeringen utser att meddela vidare föreskrifter om detta försörjningskrav. I detta sammanhang förmedlade Migrationsverket i sina officiella kanaler (hemsida) fram tills för sex dagar sedan endast retroaktiva försörjningskrav (att man ”ska ha kunnat försörja sig själv under de senaste fem åren”). Vad gäller den dokumentation som ska biläggas ansökan för att visa att man uppfyller försörjningskravet anges fortfarande (den 28 september 2021) endast ”dokument som visar hur du har försörjt dig och din familj under de senaste fem årenVaraktigt bosatt i Sverige – Migrationsverket.

Några dagar efter föregående blogginlägg publicerades noterade jag dock att kraven var något skarpare på Migrationsverkets engelska hemsida jämfört med den svenska. Där stod kraven specificerade i presens (you must be able to support yourself and your family) snarare än att avse historiska förhållanden. Jag tog då kontakt med Migrationsverket och bad om ett förtydligande om vad som gäller, men har ännu inte fått svar. Frågan är vidare lyft via Euraxess och även detta forum inväntar svar från verket. Efter att förfrågningarna gick iväg kan jag konstatera att Migrationsverket uppdaterade sin svenska hemsida den 22 september. Nu är vissa av de retroaktiva skrivningarna ändrade till förmån för försörjningskrav ställda i presens, i likhet med den engelska hemsidan.

Vi har också haft kontakt med en förhandlingschef vid SACO. Han har lyft följande fråga till Migrationsverkets rättsavdelning:

Vilka försörjningskrav ställer Migrationsverket upp för att bevilja status som varaktigt bosatt? Hur långsiktig behöver en sådan försörjning vara och vilket stöd finns för den uppfattning myndigheten har i förarbeten/praxis?

Varpå rättsavdelningen gav följande svar:

[Det sker en] Individuell prövning i alla ärenden och det finns inte någon exakt tid angiven. Prövningen av tredjelandsmedborgarens försörjningsförmåga inbegriper en prövning av hans eller hennes långsiktiga försörjningsförmåga. Därmed räcker det inte att tredjelandsmedborgaren har tillräckliga tillgångar vid prövningstillfället. Vi gör en framåtsyftande bedömning. Det innebär att sökanden ska ha arbetsinkomster som inte är sporadiska eller kommer från tillfälliga korttidsanställningar. Även överskott från eget företagande av mera varaktig karaktär, säker avkastning av förmögenhetstillgångar eller regelbunden pension kan dock vara en inkomstkälla. Se prop. 2005/06:77 s. 142-146 och s. 191.

På så sätt måste jag förmedla att jag antagligen ropade hej lite väl snabbt i det förra blogginlägget. Än så länge har det fortfarande inte konkretiserats vad försörjningskravet faktiskt är i kronor och ören och fastän ovanstående svar från rättsavdelningen anger att det sker en framåtsyftande bedömning av försörjningen, så förblir det oklart hur långt framåt Migrationsverket kommer titta vid en sådan bedömning. Det som är säkert (idag) är att försörjningskraven som ställs för att beviljas ställning som varaktigt bosatt är ”lägre” jämfört med de för ”vanligt” PUT eftersom fler inkomstkällor godkänns, t.ex. avkastning på förmögenhetstillgångar. Men för en mer exakt bild av vad försörjningskravet faktiskt är måste jag dessvärre skriva…

… fortsättning följer!

Vill bara avslutningsvis påminna om våra hemsidor (!) som innehåller information om migrationsfrågor, dels till chefer och HR på HR-webben och dels för internationell personal på Staff pages.

Det finns dessutom andra vid Lunds universitet som bloggar på temat internationalisering och om problematik som våra anställda kan möta. Läs gärna rektors blogginlägg på svenska och på engelska.

Och det skrivs om hur lagändringar och tillämpning av lagändring slår mot internationella doktorander och forskare, bl a har SUHF skrivit brev till ministrar, vilken också uppmärksammas här

29 september, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade