Ukrainas sak är vår – migrationsaspekter av kriget

Det är med förfäran och stor sorg som vi bevittnar krigets fasor i Ukraina. För att låna några ord av vår kloka sektionschef på Externa Relationer, Margareta Nordstrand, så vaknar vi i dessa dagar till “ett Europa som vi inte är vana vid”. Ett led i detta är stora inomeuropeiska flyktingströmningar. Som ett internationellt lärosäte berörs vi i allra högsta grad av utvecklingen; vi har såväl studenter som medarbetare från Ukraina som av naturliga skäl känner stor oro, inte minst med anledning av sin migrationsrättsliga status här i Sverige och i övriga EU. Därav finner jag anledning att klargöra några aspekter som kan vara bra att känna till ute i verksamheten.

Samma dag som Ryssland inledde sin invasion av Ukraina, den 24 februari 2022, fattade Migrationsverket ett beslut (RS/002/2022) om att inga lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut till Ukraina skulle verkställas från Sveriges sida. Detta innebär alltså att även om du har ett utvisningsbeslut som stadgar att du ska återvända till Ukraina, så kommer svenska myndigheter i dagsläget inte att genomföra utvisningen i praktiken. Av sagda beslut framgår det också att den politiska och säkerhetsmässiga utvecklingen i Ukraina är svårbedömd, både på kort och lång sikt. Därför meddelar Migrationsverket att inga beslut får i dagsläget fattas i asylärenden som rör personer från Ukraina; detta innebär alltså, för att vara tydlig, att även ärenden där utfallet skulle varit ett beviljande, inte får avgöras just nu. För att läsa själva beslutet, se Migra­tions­verket stoppar till­fäl­ligt utvis­ningar till Ukraina – Migrationsverket.

Det är tydligt att beslutet fattades mycket snabbt (vilket alla är mycket tacksamma för) för att möta omedelbara behov, men att vidare bevakning behövs och att nya ställningstaganden kommer att göras för att möta utvecklingen av situationen. Därför är det viktigt för alla av oss att ständigt inhämta så färsk information som möjligt och att dubbelkolla huruvida tidigare besked fortfarande gäller. Jag kommer att följa utvecklingen noga och delge eventuella nya besked.

Utöver ovanstående, inhemska, åtgärd har EU beslutat att aktivera det så kallade “massflyktsdirektivet” från 2001. Det är första gången direktivet aktiveras och det ger ett särskilt skydd för människor som flyr kriget i Ukraina. Direktivet innebär att de som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Inledningsvis gäller tillståndet i ett år, men det kan förlängas upp till tre år. Tillståndet ger personer hemmahörande i Ukraina möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige. Direktivet gäller de som är ukrainska medborgare, varaktigt bosatta i Ukraina eller har skyddsstatus i Ukraina. För att omfattas av direktivet ska man ha lämnat landet efter den 24 februari 2022.

För att ansöka kommer personerna att behöva registrera sig och visa upp ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar på ett av Migrationsverkets kontor. Sökanden kommer även få lämna fingeravtryck och fotograferas som en del av registreringsprocessen.

Det är viktigt att påtala att detta direktiv inte blockerar en sökande från den “vanliga” asylprocessen. Denna, vanliga, process kräver dock alltid individuell utredning vilket innebär att ett beslut enligt denna process aldrig ges omedelbart på samma sätt som när man ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet. I enlighet med vad som har sagts ovan kan det också vara värt att betänka, för en ukrainsk person som överväger att söka asyl, att inga av dessa ärenden avgörs i dagsläget.

Jag hoppas att denna information bidrog till lite klarhet, om än bara för stunden. Jag återkommer när vidare besked finns att delge. Ta hand om er, om varandra och visa gärna lite extra stöd till era kollegor som på ett eller annat vis påverkas av kriget. Om man är orolig över sin migrationsrättsliga status och har frågor är man alltid välkommen att höra av sig till mig på erik.kvist@er.lu.se. Ni som är ute i verksamheten får gärna vara tydliga med detta gentemot de som ni agerar stöd för, särskilt gentemot era engelsktaliga kollegor som inte har lika lätt att ta till sig information på svenska.

Med hopp om ett så snabbt och fredligt avslut på kriget som möjligt,

Eder Migrationskoordinator, Erik

5 mars, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *